CDONETWORK

  Thursday , October 29 , 2020 9:12AMभारत आउने नेपाली नागरिकलाई भारतको भिसा लिनुपर्ने गरियो व्यवस्था
भारत आउने नेपाली नागरिकलाई भारतको भिसा लिनुपर्ने गरियो व्यवस्था

23 जुन-अबउसो भारत आउने नेपाली नागरिकलाई भारतको भिसा लिनुपर्ने गरियो व्यवस्था। प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालबाट भारत आउने नेपाली नागरिकलेअनिवार्य रूपमा भारतको भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था बनाईएको छ।। नेपाल र भारतबीच विद्यमान व्यवस्थ


1
» Last Page 1 of 1